Pri dizajne našej školy čerpáme z toho najlepšieho z prístupov pozitívnej psychológie a princípov Montessori, waldorfskej a intuitívnej pedagogiky. Tieto dnes už klasické prúdy alternatívnej pedagogiky však pre nás nie sú jedinými zdrojmi inšpirácie. 

Nazdávame sa, že dnešná doba vyžaduje integračný prístup k poznatkom a skúsenostiach iných, preto chceme využiť tie najlepšie nápady, metódy, inšpirácie naprieč pedagogickými smermi a hľadať ich zmysluplnú syntézu na novej úrovni.

“Ak budete bojovať s aktuálnou realitou, nikdy nič nezmeníte. Na to, aby ste niečo zmenili, je potrebné vytvoriť nový model, ktorý prekoná ten starý.”

– Richard Buckminster Fuller

Veľké množstvo podnetov čerpáme z Berlínskej evanjelickej školy (ESBZ). Založila ju Margret Rasfeld, ktorá sa dnes venuje transformácii školstva v Nemecku a zahraničí. Vzdelávanie ESBZ začína záklanou školou a končí   maturitou. Zaujímavá je pre nás svojim zameraním na učenie sa pre život, rozvoj osobnosti žiakov a originálnymi metódami práce ako vlastné plánovanie si učenia a skúšania, učenie sa v tíme a prostredníctvom projektov a workshopov, sebareflexia a sebahodnotenie študentovho rozvoja prostredníctvom osobných denníkov,  pravidelná dobrovoľnícka činnosť v rámci predmetu Zodpovednosť, učenie sa skúsenosťou cez expedície na vlastnú päsť v rámci predmetu Výzva či individuálnym vedením žiakov učiteľmi. Výsledkom je originálny rozvrh školy striedajúci teoretické učenie sa s budovaním aktívnej komunity školy a získavaním životných skúseností.

Ďalším dôležitým zdrojom inšpirácií je pre nás Schumacher College. Táto jedinečná vzdelávacia inštitúcia, rozvíjajúca ideový odkaz E. F. Schumachera, má za sebou viac než 25-ročnú históriu vzdelávania zameraného nielen na regeneráciu, ale aj na celosystémovú transformáciu spoločnosti. Vzdelávací proces facilitovaný lektormi predstavujúcimi svetovú špičku v oblasti celostného myslenia, aktivizmu a medziodborovej integrácie, je orientovaný najmä na intenzívnu, skúsenostne a participatívne zameranú prácu v malých tímoch. Popri množstve neformálnych vzdelávacích kurzov, školení a workshopov Schumacher College v súčasnosti ponúka aj 5 magisterských programov: Ekologický dizajn, Holistická veda, Umenie a ekológia, Prechodová ekonomika  a Mýty a ekológia. Veľkým podnetom pre nás je to, že všetky tieto programy v študentoch podporujú kvality, ktorými by mali disponovať budúci nositelia pozitívnej zmeny: hlboké vhľady do odbornej problematiky, vysoký stupeň morálnej integrity, schopnosť empaticky vnímať svet, a samozrejme, schopnosť premieňať nové myšlienky na každodenne žitú skutočnosť.

Mimoriadne zaujímavý je pre nás prístup k tvorivosti rozvíjaný lídrom v oblasti vzdelávania a systémových inovácií  Kenom Robinsonom. V čase detstva je väčšina z nás veľmi kreatívna. Naše mysle často prekypujú aktivitou a nápadmi. Ako dospelí sa už ale mnohí z nás za tvorivých nepokladajú. Čo sa s nami v procese dospievania deje? Ako môžu spoločnosti, školy a organizácie podporovať prostredie, ktoré našu prirodzenú tvorivosť a invenčnosť rozvíja a nie ubíja? Robinson vo svojej práci približuje celkom nové chápanie škôl, zmyslu vzdelávania a významu vášne a nadania študentov.  Jemu vlastným prenikavým humorom predstavuje nielen provokatívne myšlienky schopné od základov premeniť povahu vzdelávania, ale aj konkrétne praktické kroky umožňujúce do škôl prinavrátiť život.    

Pri vytváraní organizačnej štruktúry našej školy sa inšpirujeme aj modelom tealových organizácií, ktorý Frederic Laloux popísal vo svojej prelomovej knihe Budúcnosť organizácií. Laloux si vo svojej práci kládol veľmi provokatívne otázky. Je možné vytvárať organizácie, ktoré by sa mohli oslobodiť od patologických javov, ktoré v nich často celkom paralyzujú tvorivú činnosť a radosť z realizácie? Organizácie, v ktorých nenájdeme politikárčenie, byrokraciu, vnútorné spory, stres, pasivitu, či vyhorenosť? Je možné premeniť vnútorný život firiem a inštitúcií tak, aby práca v nich bola nielen produktívnejšia, ale aj zmysluplnejšia a napĺňajúcejšia? Aby v nich náš talent a potenciál mohli rozkvitať a my sme boli schopní napĺnať to, čo vnímame ako svoje poslanie? Komerčné firmy, školy a zdravotné zariadenia, ktoré na tieto otázky našli pozitívnu odpoveď je dnes už možné počítať na stovky a všetky vo svojej oblasti patria medzi špičku. Kľúčom k ich úspechu je nahradenie tvrdých hierarchických štruktúr samosprávnymi princípmi postavenými na radikálnej slobode rozhodovania a rovnako radikálnom prebratí zodpovednosti za spoluvytváranie bezpečného priestoru umožňujúceho tvorivý rast i komunitnú blízkosť.