V atmosfére prijatia chceme vytvárať bezpečný priestor podporujúci poznávanie v súvislostiach, samostatné objavovanie, činorodý prístup, uvedomelú disciplínu a spoluprácu medzi žiakmi, učiteľmi, rodičmi a komunitou združenou okolo školy. Chceme ponúknuť vzdelávanie tvorené mozaikou teoreticky i prakticky orientovaných znalostí a skúseností, schopných v človeku vyživovať dynamickú rovnováhu medzi zdravo rozvinutou individualitou, prostredníctvom ktorej prežívame a realizujeme svoju jedinečnosť, a vedomím celku, prostredníctvom ktorého túto jedinečnosť môžeme spájať so životom spoločnosti i prírodného sveta. Veríme, že práve v takto orientovanom prostredí, neustále sýtenom vedomím veľkých výziev 21. storočia, môžu naši študenti dozrievať do podoby všestranne rozumovo i umelecky vzdelaných, tvorivých, fyzicky zdatných, manuálne zručných a emocionálne vyrovnaných ľudí s vysokými osobnostnými kvalitami. Spájacím prvkom všetkých aktivít a predmetov bude príbeh formovaný učivom a jeho originálnym osnovaním. Vzdelávanie sa tak stane cestou poznaním, ktorá má svoj začiatok, zauzlenie, vyvrcholenie aj rozuzlenie prinášajúce skúsenosť vnútorného zážitku.

Z našich škôl a univerzít vychádzajú študenti, ktorí vedia, ako odpovedať na otázky, no nevedia, ako ich klásť. Skutočné žriedla múdrosti našej kultúry na našich študentov nepôsobia a tí z univerzít odchádzajú s kompetenciami potrebnými pre ich pracovisko, no bez poznania toho, ako a prečo žiť.

Ben Okri

Jadrom nášho prístupu je úsilie o integráciu všetkých osobnostných kvalít a skúsenostne orientovaný prístup, ktorý vo výučbe vytvára centrálny priestor pre témy približujúce závažnosť a hlbšie príčiny výziev dnešnej doby. Naše kurikulum je postavené na troch pilieroch:  osobnostnom, zameranom na sebapoznanie, umelecké a pracovné zručnosti, humanitnom, integrujúcom humanitné predmety do mravne orientovaného obrazu človeka a spoločnosti  a prírodovednom, využívajúcom poznanie prírody pri kultivácii environmentálnej uvedomelosti. V samotnom výchovno-vzdelávacom procese sa v priebehu dňa bude vyučovanie striedať s umeleckými, pracovnými, záujmovými činnosťami a fyzickou aktivitou. Takouto štruktúrou vyučovania je sledovaný harmonický rozvoj funkcií oboch mozgových hemisfér. Vzhľadom na priame spojenie s prírodným prostredím prostredníctvom komunitnej záhrady, citlivý dizajn interiéru i exteriéru a komunitne orientovaných vzťahov medzi žiakmi, učiteľmi a rodičmi, ktoré chceme podporovať, možno zároveň povedať, že pripravujeme jedinečný prototyp vzdelávania  v ktorom je od počiatku riešený dnes hlboko narušený vzťah človeka k spoločenskému i prírodnému prostrediu.