V budúcnosti bude stále dôležitejšia vedomá kultivácia charakteru, zmysel pre mieru a rovnováhu, neustála snaha o sebapresahovanie, sebazdokonaľovanie, rozvoj celostného myslenia, láska k svetu a tvorivá vôľa ho v pozitívnom slova zmysle premieňať. Našim študentom chceme pomáhať v ich dozrievaní v uvedomelé a vnútorne vzpriamené osobnosti, žijúce s víziou ľudskej dôstojnosti. Hlavným podnetom pre naplnenie tohto zámeru a stimuláciu tvorivých síl je pre nás priama integrácia veľkých výziev 21. storočia do vzdelávacieho procesu, ktoré vtiahnu celé spoločenstvo združené okolo školy do inšpiratívneho toku podporujúceho prirodzenú chuť k rozvoju a k premene nadobudnutého poznania na aktívne žitú skutočnosť.

Absolvovaná vzdelávacia cesta by mala viesť u študentov k postupnej formulácii ohnivka vlastného príbehu, ktorý bude zastrešený vlastným snom, víziou vlastnej budúcnosti a podporovaný presvedčením, že má zmysel ho nasledovať aj napriek prekážkam, ktoré pred nás život kladie.

Spolu s našimi študentmi chceme kráčať k nasledovným hodnotám:

Faktom je, že naša planéta nepotrebuje viac úspešných ľudí. Zúfalo však potrebuje viac mierotvorcov, liečiteľov, obnovovateľov, rozprávačov príbehov a milovníkov života. Potrebuje ľudí, ktorí vedia, ako žiť. Potrebuje ľudí s mravnou odvahou a ochotou bojovať za svet, ktorý bude obývateľný a ľudský. A tieto kvality majú len málo spoločného s úspechom tak, ako ho bežne definujeme.

– David W. Orr

Cesta hľadania jedinečného životného poslania je zároveň cestou objavovania hlbšieho zmyslu ľudského života. Človek, ktorý vo svojom živote takýto hlbší zmysel nájde, je schopný žiť bohatý a naplnený život i napriek prekážkam, s ktorými musí často zápasiť. Prostredníctvom projektov a individuálnej práce s mentormi chceme našim študentom pomôcť pri hľadaní ich vlastného životného príbehu i pri spontánnom odhaľovaní tém a motívov, ktoré ich napĺňajú radosťou a tvorivým elánom. Práve ony totiž slúžia ako indície vedúce človeka k jeho životnému poslaniu.     

Rozvíjanie živého spojenia medzi vnútorným svetom ideálov pravdy, dobra a krásy a vonkajším svetom každodenného života prostredníctvom veľkých literárnych príbehov bude v našich študentoch prebúdzať silu a odhodlanie pevne stáť za vedome prijatými princípmi a hodnotami. Vďaka nim a zdravému sebauvedomeniu budú naši študenti vedieť, že v každom z nich je hrdina zodpovedný za budúcnosť tohto sveta a za jeho trpezlivú premenu na miesto pre múdro a spravodlivo vedený život.  

Naši študenti sa naučia jasne vnímať a oceňovať myšlienkový svet a jeho význam pri slobodnom prekračovaní hraníc nemožného. Dokážu si sami vybudovať zrelý a kontextuálne informovaný úsudok a k jednotlivým myšlienkam a svetonáhľadovým perspektívam sa naučia pristupovať vyvážene, ako k pravdivým a zároveň čiastkovým šošovkám, ktorých múdrou integráciou sa im svet odhaľuje v celej jeho bohatosti a diverzite.

Pre budúcnosť bude kľúčová naša schopnosť vytvárať živé a odolné komunity spojené s ich prírodným prostredím harmonickou symbiózou. Štúdium na našej škole mladým ľuďom pomôže pochopiť vzťahy medzi jednotlivými časťami sveta a prírodným celkom, rozvinúť cit pre organické súvislosti v hospodárstve i architektúre, radosť z remeselnej a manuálnej zručnosti, no predovšetkým, hlbokú úctu k Zemi a všetkým živým bytostiam.

Schopnosť oceňovať a vnášať krásu do všetkých typov tvorivých činností predstavuje jeden z kľúčov k uzdraveniu našej spoločnosti, v ktorej funkcionalita neprimerane dominuje nad estetickým rozmerom. Výsledkom častej absencie krásy vo verejnom priestore je nezáujem, apatia, neúcta k vyšším hodnotám a kĺzanie po povrchu javov okolo nás i v nás. Roznietiť iskru tvorivosti a prebudiť cit pre krásu chceme v našich študentoch prostredníctvom umenia, ktorého prvky budú pretkané celým procesom výučby.

Spoluprácu slobodných a rovnocenných ľudí postavenú na úcte k Ja a Ty považujeme za najúčinnejší spôsob učenia sa i vytvárania nových hodnôt. Kľúčom, ktorý spoluprácu priamo podporuje a vyživuje je komunikácia preniknutá sebareflexiou a empatiou. Spôsob, akým komunikujeme totiž rozhoduje o tom, či budujeme priestor dôvery a láskyplnej pozornosti, v ktorom je bezpečné sa otvoriť a prejaviť vo svojej autenticite. Cesta k plodnej spolupráci je dláždená umením vedomej komunikácie.

Našich študentov chceme učiť nielen vnímať hĺbku a chápať na prvý pohľad skryté súvislosti, ale aj rozvíjať ich ľudskosť, skromnosť a hlbokú empatiu. Len vďaka týmto kvalitám je totiž možné s porozumením prijímať nedokonalosť – svoju vlastnú, i tú, ktorá napĺňa našu spoločnosť i svet – ako prirodzenú súčasť života, ktorej postupné premieňanie tvorí tú najväčšiu výzvu pre nás všetkých.